Regulamin szkoleń

                                                                                     Regulamin szkoleń i warsztatów (zwanych dalej „szkolenia”)
                                                                                          organizowanych przez Annę Długołęcką (dalej -„organizator”)

 

 1. Zapisanie się na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby uczestnictwa w danym szkoleniu oraz wystawienia faktury.

2. Osoby chcące wziąć udział w szkoleniach (zwane dalej „uczestnikiem”), dokonują zapisu poprzez formularz zgłoszenia na szkolenie / warsztat, dostępny na   stronie annadlugolecka.pl. Osoby niepełnoletnie zapisuje rodzic lub opiekun prawny.

 1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wskazanym w ofercie. Istnieje możliwość zgłoszenia w innym terminie, jeżeli organizator wyrazi na to zgodę.

4. Koszt szkolenia podany jest w ofercie na stronie annadlugolecka.pl i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz inne składowe zgodnie z przedstawioną ofertą.

 

 1. Organizator potwierdza zapis na szkolenie drogą mailową bądź poprzez kontakt smsowy.

6. Po potwierdzeniu zapisu przez organizatora, należy dokonać wpłaty za udział w szkoleniu na konto: Absolut Dimension sp. z o.o. 55 1090 2590 0000 0001 3235 5119, w terminie maksymalnym na 7 dni przed szkoleniem. W tytule należy podać imię, nazwisko, nazwę szkolenia. W przypadku nieuiszczenia płatności we wskazanym terminie, zapis zostaje anulowany.

 

 1. Pierwszeństwo mają osoby, które dokonają wpłaty. Po zamknięciu grupy organizator przesyła ostateczne potwierdzenie drogą mailową.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezebrania grupy lub w przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora. W takich przypadkach wpłaty zostają zwrócone na konta uczestników, w terminie do 14 dni roboczych.

 

 1. Uczestnik ma prawo do odwołania uczestnictwa, maksymalnie na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Przy zachowaniu wskazanego terminu, organizator zwróci wpłatę na konto uczestnika (w terminie jak w pkt 8).

 

 1. Odwołanie uczestnictwa po terminie wskazanym w pkt 9 lub niestawienie się na szkoleniu skutkuje brakiem zwrotu dokonanej wpłaty.

 

 1. Uczestnik chcący otrzymać fakturę za udział w szkoleniu, powinien wskazać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nagranie swojej osoby podczas szkolenia oraz na ewentualne wykorzystanie wizerunku dla potrzeb reklamowo – szkoleniowych, związanych z działalnością organizatora. (Internet, TV, nośniki DVD i inne)

 

 1. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi szkolenia mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Uczestnikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów osobom trzecim.

 

 1. Zabrania się rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia
  z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu.